Skip to main content

Regulamin sprzedaży usługi psychologicznej w Pro Bono Ośrodek Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych dr Alicja Hess-Leońska

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia regulujące procedurę zakupu usługi psychologicznej z wykorzystaniem systemu na stronie www.psychoterapeuta.info.pl
2. Klient dokonując zakupu usługi psychologicznej z wykorzystaniem Systemu zobowiązany jest do potwierdzenia czy zapoznał się z warunkami niniejszego Regulaminu oraz że je akceptuje.

Definicje
1. Pojęcia używane w treści niniejszego Regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej, chyba, że co innego wyraźnie wynika z treści Regulaminu:
2) Klient ? osoba dokonująca zakupu usługi psychologicznej za pomocą Systemu.
3) Sprzedawca ? Pro Bono Ośrodek Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych dr Alicja Hess- Leońska z siedzibą w Szczecinie przy Al.Papieża Jana Pawła II 40/1 Szczecin, NIP 851 246 08 32 e- mail: alicjaleonska@gmail.com ; nr. tel. +48 603 659 212
4) System ? komputerowy system sprzedaży usługi psychologicznej udostępniony przez Sprzedawcę. System umożliwia obsługę procesu zakupu usługi psychologicznej świadczonej przez Pro Bono Ośrodek Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych dr Alicja Hess-Leońska
Ogólne zasady sprzedaży usługi psychologicznej w Pro Bono Ośrodek Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych dr Alicja Hess-Leońska
Przed zakupem usługi psychologicznej korzystając z Systemu, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem zamieszczonym przez Pro Bono Ośrodek Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych dr Alicja Hess-Leońska na stronie www.psychoterapeuta.info.pl
Etapy procesu zakupu usługi psychologicznej na stronie www.psychoterapeuta.info.pl
1. Proces zakupu usługi psychologicznej dystrybuowanej przez Sprzedawcę z wykorzystaniem Systemu składa się z etapów:
1) wybór usługi psychologicznej
2) podanie danych osoby kupującej usługę psychologiczną (imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu);
3) płatność za Bilet poprzez system PAYNOW;
4) zakończenie procesu zakupu.

Wybór usługi
1. W ramach jednego zamówienia Klient może dokonać zakupu określonej ilości usługi psychologicznej, zgodnie z informacją dostępną dla Klienta w trakcie dokonywania zamówienia na stronie www.psychoterapeuta.info.pl.
2. Możliwość złożenia zamówienia dotyczy usług psychologicznych aktywnych w Systemie.

Podanie danych Klienta usługi psychologicznej
1. W celu zakupu usługi każdy Klient zobowiązany jest do podania imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu w celu należytego przeprowadzenia procesu zakupu usługi.
2. Wybór sposobu płatności za usługę psychologiczną na stronie www.psychoterapeuta.info.pl
3. Płatności za usługę psychologiczną Klient może dokonać za pomocą przelewu elektronicznego poprzez system płatności PAYNOW
4. Koszty związane z dokonywaniem płatności za usługę zakupioną za pośrednictwem Systemu w trybie przewidzianym w niniejszym Regulaminie, w tym opłatę transakcyjną, ponosi Sprzedawca.
5. Kwota należności wynikająca z zamówienia winna zostać zapłacona niezwłocznie po dokonaniu zamówienia. Klient powinien zakończyć proces składania zamówienia w oznaczonym czasie (1 godzina). Dniem zawarcia umowy na zakup usługi jest dzień wpływu środków na rachunek Sprzedawcy.
6. Transakcja nieopłacona w terminie (w ciągu jednej godziny liczonej od rozpoczęcia procesu zakupu biletów do zaksięgowania należnej kwoty na rachunku Sprzedawcy) zostanie automatycznie anulowana.
7. Zamówienie, dla którego wymagana jest płatność, lecz nie wybrano formy płatności podlega anulowaniu.
8. W przypadku anulowania zamówienia, nie ma możliwości jego przywrócenia. Gdyby jednak wpłacone środki wpłynęły na rachunek Sprzedawcy, Klientowi przysługuje zwrot wpłaconych pieniędzy.
9. Klient jest zobowiązany do dokonywania płatności za konkretne zamówienie w całości.
10.Imienne potwierdzenie rezerwacji Klient otrzyma e-mailem niezwłocznie po uzyskaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia dokonania płatności za usługę psychologiczną.

Zakończenie procesu zakupu usługi psychologicznej.
1. Po wyborze usługi psychologicznej Klient zobowiązany jest do zaakceptowania regulaminu oraz zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych.
2. Rachunek za zakupioną usługę przesłana zostanie na pisemne życzenie (mail alicjaleonska@gmail.com, sms pod tel 603 659 212) .
3. Klient po złożeniu zamówienia nie ma możliwości jego anulowania.
4. Klientowi zawierającemu umowę sprzedaży biletów w systemie www.psychoterapeuta.info.pl nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży biletów zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 roku).
5. Usługa zakupiona w sposób określony w Regulaminie nie podlega zwrotowi ani zamianie na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania przez Sprzedawcę usługi , zmiany terminu wykonania usługi przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie będzie zobowiązany do żadnej dodatkowej rekompensaty lub odszkodowania wobec Klienta, poza zwrotem sumy zakupionej usługi.
6. W przypadku odwołania, zmiany terminu usługi, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta. Klient zostanie poinformowany o wszelkich zmianach telefonicznie, za pomocą sms bądź e-mailem. Zwrot pieniędzy za zakup usługi psychologicznej dokonany będzie przelewem w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania wszystkich danych, o których mowa w punktach powyżej.

Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Klientów, w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2001r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych, jest Pro Bono Ośrodek Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych dr Alicja Hess-Leońska
2.W procesie zakupu usługi w Systemie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy kupna usługi psychologicznej. Dane osobowe są podawane dobrowolnie.
3 Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany.

Inne postanowienia
1. W przypadku zmiany treści Regulaminu, do zamówienia znajduje zastosowanie Regulamin w wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia.
2. Wszelka korespondencja Klienta ze Sprzedawcą powinna odbywać się drogą elektroniczną na adres e-mail: alicjaleonska@gmail.coml lub na adres korespondencyjny Sprzedawcy: Pro Bono Ośrodek Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych dr Alicja Hess-Leońska, Al.Papieża Jana Pawła II 40/1 70-455 Szczecin
Copyright ? 2021 Pro Bono Ośrodek Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych dr Alicja Hess-Leońska
Wszelkie prawa zastrzeżone.